Gayatris
Ganesha gayatri mantram
om tat purushaaya vidmahae
vakra thundaaya dheemahi
tanno dhanti: prachodayaat
Siva gayatri mantram
om tat purushaaya vidmahae
mahaa devaaya dheemahi
tanno rudra prachodayaat


Dakshinaamoorthi Gaayatri
om tat purushaaya vidmahe
vidyaa vaasaaya dhimahi
tanno dakshinaamoorthi prachodayaat
Bhairavar Gayathri
om bhairavaaya vidhmahae
hariharabrahmaat mahaaya dheemahi
tanno swarnaagarshana bhairava prachodayaat


Rama gayatri mantram
om dasarataaya vidmahae
seeta vallabhaaya dheemahi
tanno rama prachodayaat
Anjaneya gayatri mantram
om aanjaneyaaya vidmahae
vaayu putraaya dheemahi
tanno hanumat prachodayaat


Srinivasa gayatri mantram
om niranjanaaya vidmahae
niraabhasaaya dheemahi
tanno srinivasa prachodayaat
Narasimha gayatri mantram
om vajra nahaaya vidmahae
dakshina dhamshraaya dheemahi
tanno naarasimha prachodayaat


Lakshmi Gayathri
om mahaa lakshmyaicha vidhmahae
vishnu pathnyaicha dheemahi
tanno lakshmi prachodayaat
Katyaayani Gowri Gayathri
om subhakaayai vidhmahae
kalaa maalini dheemahi
tanno gowri prachodayaat


Tulasi gayatri mantram
om tulasiyaaya vidmahae
tripuraari yaaya dheemahi
tanno tulasi prachodayaatDhanvantri gayatri
om tat purushaaya vidmahae
amritha kalasa hastaaya dheemahi
tanno dhanvantri prachodayaat
or
om aadivaidhyaaya vidmahae
arogya anugrahaaya dheemahi
tanno dhanvantri prachodayaatSurya gayatri
om aswadhwajaaya vidmahae
paasa hastaaya dheemahi
tanno surya: prachodayaat

Chandra gayatri
om padmadhwajaaya vidmahae
hema rupaaya dheemahi
tanno soma: prachodayaat
Angaaraka gayatri (chevvaai)
om veeradhwajaaya vidmahae
vighna hastaaya dheemahi
tanno bhouma: prachodayaat
Budha gayatri
om gajadhwajaaya vidmahae
sukha hastaaya dheemahi
tanno budha: prachodayaat
Guru gayatri
om vrishabadhwajaaya vidmahae
kruni hastaaya dheemahi
tanno guru: prachodayaat


Shukra gayatri
om aswadhwajaaya vidmahae
dhanur hastaaya dheemahi
tanno shukra: prachodayaat
Sanishwara gayatri
om kaakadhwajaaya vidmahae
khadga hastaaya dheemahi
tanno mandah: prachodayaat


Raahu gayatri
om naakadhwajaaya vidmahae
padma hastaaya dheemahi
tanno raahu: prachodayaat
Kethu gayatri
om aswadhwajaaya vidmahae
soola hastaaya dheemahi
tanno ketu: prachodayaat