Follow on

Pancha Bootha Sthalangal - Siva Temples

Thejo sthalam (Fire) - Tiruvannamalai
Prithvi sthalam (Earth) - Kanchipuram
Appu sthalam (Water) - Tiruvanaikaval
Vayu sthalam (Air) - Kalahasti
Akasa sthalam (Space) - Chidambaram

Ashtalakshmi temple, Besant Nagar, Chennai