.  
Compositions of Ghanam Krishna Iyer 
 
annamE nALum rAgA: tODi.  Adi tALA.
annamE nAn rAgA:  tODi.  Adi tALA.
ArAvamudarai aNaittu rAgA: saurASTra.  Adi tALA.
ArAvamudaraip-pArAmal rAgA:  dhanyAsi.  Adi tALA.
ArAvamudaraip-pOlenakku.  rAgA: khamAs.  Adi tALA.
avar varuvArO.  rAgA: mukhAri.  Adi tALA.
azhaittu vA pOdi (padam).  rAgA: kalyANi.  rUpaka tALA.
bhAra sakalamum.  rAgA: kalyANi.  Adi tALA.
bhuvarAharE paripUrNa.  rAgA: aThANA.  Adi tALA.
caitanya vigrahamE.  rAgA: tODi.  rUpaka tALA.
cakrapANi kiTTE.  rAgA: aThANA.  Adi tALA.
cakrapANi sAmiyai.  rAgA: dhanyAsi.  Adi tALA.
dEvar oyilum.  rAgA: khamAs.  Adi tALA.
durAduraigaLukku.  rAgA: kAmavardhani.  Adi tALA.
ellA arumaigaLum (padam).  rAgA: tODi.  Adi tALA.
engaL jAnakiyai.  rAgA: kAmbhOji.  Adi tALA.
ennamO vaghaiyAi.  rAgA: khamAs.  Adi tALA.
ennattukkinda.  rAgA: khamAs.  Adi tALA.
ettanai nAL.  rAgA: suratI.  Adi tALA.
indu raviyaippOlE.  rAgA: aThANA.  Adi tALA.
ini enna sheivEnaDi.  rAgA: vasantA.  Adi tALA.
inna manam.  rAgA: bhairavi.  Adi tALA.
Ishvari jagadAmbA.  rAgA: Anandabhairavi.  rUpaka tALA.
jagajjanani.  rAgA: bhairavi/ratipatipriyA.  Adi tALA.
kaccik-kalyANa.  rAgA: husEni.  Adi tALA.
kAmadhEnu.  rAgA: bEgaDa.  Adi tALA.
koDuttu vaittadu.  rAgA: bhairavi.  Adi tALA.
koNDai kulungavE.  rAgA: kAmbhOji.  di tALA.
kusuma kuntaLAmbikaiyE.  rAgA: bEgaDa.  Adi tALA.
lakSmI samEtarenru.  rAgA: shankarAbharaNa.  Adi tALA.
mahamEru maharAjanE.  rAgA: aThANA.  Adi tALA.
manamE ennALum.  rAgA: tODi.  Adi tALA.
mannanAr valai.  rAgA: tODi.  rUpaka tALA.
mannanAroyilum.  rAgA: dhanyAsi.  Adi tALA.
mAtE avar sheida.  rAgA: bhairavi.  rUpaka tALA.
mathanukkuk-kezhuduvan.  rAgA: aThANA.  Adi tALA.
meyyanE unai.  rAgA: kalyANi.  Adi tALA.
munnazhagum.  rAgA: bhairavi.  Adi tALA.
nalla nalla.  rAgA: shankarAbharaNa.  Adi tALA.
nArAyaNAvenru.  rAgA: saurASTra.  Adi tALA.
niddiraiyl soppanattil (padam).  rAgA: kAmavardhani.  Adi tALA.
nIyillAmal.  rAgA: tODi.  Adi tALA.
pacciLandE.  rAgA: tODi.  Adi tALA.
paDiyaLakkum.  rAgA: bhairavi.  Adi tALA.
pagharpattut-tirunALil.  rAgA: dhanyAsi.  Adi tALA.
paNiviDaik-kAghavE.  rAgA: aThANA.  Adi tALA.
pArengum pArttAlum (padam).  rAgA: kalyANi.  Adi tALA.
parimaLa nAthA.  rAgA: darbAr.  Adi tALA.
pattup-pai muttup-pai.  rAgA: suraTi.  Adi tALA.
ranga mayamAna.  rAgA: kAmbhOji.  Adi tALA.
sAriga kongu.  rAgA: suraTi.  rUpaka tALA.
shirukki mayakkam.  rAgA: darbAr.  Adi tALA.
shollaDi ennaDi.  rAgA: paraju.  Adi tALA.
shummA shummA.  rAgA: aThANA.  Adi tALA.
sorga vAsal.  rAgA: khamAs.  Adi tALA.
tAn tAn tAnAyirukka.  rAgA: khamAs.  Adi tALA.
teruvil vArAnO (padam).  rAgA: kalyANi.  rUpaka tALA.
tillai cidambara.  rAgA: kAmavardhani.  Adi tALA.
tillaiyappA.  rAgA: kAmavardhani.  Adi tALA.
tirukkaNmAlIshvarar.  rAgA: tODi.  Adi tALA.
tiruvettiyUr tyAagrAjar.  rAgA: aThANA.  Adi tALA.
un padamE.  rAgA: dEshikatODi.  Adi tALA.
vakuLa vanavAsarE.  rAgA: aThANA.  tripuTa tALA.
vallamaiyun vallamaiyE.  rAgA: kalyANi.  Adi tALA.
vArArO vandu.  rAgA: tODi.  Adi tALA.
vEalavarE umai.  rAgA: bhairavi.  Adi tALA.
yAr pOi (padam).  rAgA: tODi.  cApu tALA.
 
 

Lyrics | Music | Dance | Home