Composition of Subbarama Diksthitar
(lyrics provided by Ram Lakshmanan ; e-mail: Ram.Lakshmanan1@gmail.com)
 
pallavi:
sankarAchAryam bhaktamAnu sankarAchAryam smarAmyakam . rAgam:sankarAbharanam . tAlam:Adi
 
(1)  satguna sAntam srI mahAdEva saraswatim samyAmeendra chandram  (sankarAchAryam) 
(2)  pankajAtabhava vEdyam hridyam pakajAtabhava rOga vaidhyamAnam (sankarAchAryam)
 
anupallavi:
sankara vagava saranApara bhayam - sankara kripayA bhaktitadeeyam
sankarAbha hridaya sobhuryam ani- sankarAtyam avArya tapasyam      (sankarAchAryam)
 
charanam:
parama gnAna lata Ala vAlam bhavyadaraso mano jAlam
paramata khandana chandima seelam parama advaita stApana neelam
kara kalita dhanda kamandalam kAshAya dharam vinata muni mandalam
varamahi vihita hara kundalam subha varadam natadharA khandalam – srimadh (sankarAchAryam) 

 
Lyrics | Music | Dance | Home